നിയമവും വ്യവസ്ഥകളും

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല ആക്ട്


ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല ആക്ട്: ഡൗൺലോഡ്

1994 മാർച്ച് 3 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ച  കേരള സംസ്ഥാന നിയമ നിർമ്മാണ സഭാ ആക്ടാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല ആക്ട്, 1994 (1994 ലെ ആക്ട് 5). ഇത് കേരള ഗവണ്മെന്റ് 03.03.1994 ന് അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ അറിയിപ്പായി, No. 2547/Leg. Uni. 3/94/Law. dated 03.03.1994,  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ആക്ടിൽ പിന്നീട് പലപ്രാവശ്യം ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധങ്ങളായ നിയമ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  വേർപെട്ടുകിടന്ന ഇത്തരം ഭേദഗതികളെ മുഖ്യ ആക്ടിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലെത്തിക്കാൻ   ആത്മാർത്ഥപ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ആക്ടിന്റെ നാൾവഴികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അടിക്കുറിപ്പുകളായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നാല് നിയമഭേദഗതികളും അച്ചടിപ്പിശക് മൂലം മുഖ്യ ആക്ടിൽ വരുത്തിയ ഒരു ഭേദഗതിയും കൂടി സമാഹരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ ലഭ്യമാകത്തക്കവിധത്തിൽ സർവകലാശാലാ ജീവനക്കാർക്കായി ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല വ്യവസ്ഥകൾ

Search