വീക്ഷണം ദൗത്യം കാതലായ മൂല്യം

വീക്ഷണം ദൗത്യം കാതലായ മൂല്യം

ദർശനം

दर्शनम्

इदं विद्यास्थानं विविधविषयाध्यायनिरतं

नवीनानां शोधे नवपथविनिर्माणनिपुणम्।

सुतन्त्रस्वातन्त्र्यव्यवहृतिषु शास्त्रोक्तविधिना

विमुक्तेर्विज्ञानं कलयति जगत्क्षेममनिशम्।


ശരിയായ മനോഭാവവും മതിയായ അറിവും ശാസ്ത്രീയഗുണവിശേഷവുമുള്ള, പ്രായോഗിക ലോകത്തിന് വേണ്ട സർഗ്ഗധനരായ യുവഗവേഷകരെയും വിമർശനാത്മക ചിന്തകരെയും രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിമോചനാത്മകമായ അറിവുത്പാദനവും അതിന്റെ ഗുണപരമായ പ്രചാരവും 

സ്വയം യാഥാർഥ്യമാക്കലിനും സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിനും വേണ്ടി സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണോ ആ വിദ്യാഭ്യാസമികവിന്റെ പാർപ്പിടം.

 

ദൗത്യം
കാതലായ മൂല്യങ്ങൾ
Graduate Attributes

Search